สถาปนิก (Architect) คือ และ ลักษณะของงานที่ทำ

สถาปนิก (Architect) คือ และ ลักษณะของงานที่ทำ

Architect

สถาปนิก (Architect) คือ ผู้ออกแบบอาคารอันหลากหลายให้มีความสวยงาม รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกับทั้งสภาพภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ , กฎหมาย เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งทางด้านศิลปะและเทคนิคผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอยกับความประหยัดเป็นหลัก ทั้งในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้อาศัยและผู้ใช้อาคาร โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบ ทำงานตามขั้นตอนพร้อมกำหนดเวลาของผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้างและนักเขียนแบบ งานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายล้วนมีความท้าทายอันต้องแก้ไขแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่างานนั้นเป็นอะไร เป้าหมายอันสูงสุดคือทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จลุล่วงตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้าย

สถาปนิก เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความรับผิดชอบสูงมาก เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีแค่หน้าที่ออกแบบอาคารหรือคุมงานก่อสร้างให้ได้ดังลูกค้าต้องการเท่านั้น แต่สิ่งที่สถาปนิกออกแบบไปคือความรับผิดชอบล้วน ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น ในอนาคตคนที่จะโดนฟ้องเป็นคนแรกก็คือสถาปนิกนี่เอง เพราะฉะนั้น นอกเหนือไปจากความคิดสร้างสรรค์ , ทักษะพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม ความรอบคอบกับความรับผิดชอบ จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญมาก

อาชีพนี้ต้องทำงานทั้งในออฟฟิต และพื้นที่จริง บางครั้งการทำงานอาจต้องทำตลอดช่วง 24 ชั่วโมง ส่วนการทำงานชิ้นหนึ่งสามารถยาวนานแค่ไหนก็ได้ แล้วแต่ขนาดของอาคาร , สถานที่ จัดเป็นอาชีพซึ่งไม่มีผลัดเวลางาน เนื่องจากสถาปนิกผู้ออกแบบนั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกับวิศวกร

Architect-

สถาปนิกเป็นอาชีพต้องใช้ทักษะเฉพาะตัว สามารถทำงานที่บ้าน หรือ ในสำนักงานออกแบบ ได้เป็นอย่างดี โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีความฝันในการเป็นนักออกแบบนี้ มักนิยมเข้าทำงานในออฟฟิตออกแบบ เพื่อเข้าไปเรียนรู้ระบบการทำงาน พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์

ลักษณะของการทำงาน มีดังนี้

ออกแบบ , บริหารโครงการ , บริหารใช้พลังงานในอาคาร, ออกแบบการให้แสงสว่าง , บริหารจัดการอาคาร , ดูแลด้านอนุรักษ์พลังงาน, ตรวจสอบมาตรฐานรวมทั้งดูแลความปลอดภัยของอาคาร

โดยสถาปนิก เป็นบุคคลออกแบบ วางแผน ในการก่อสร้าง หรืองานด้านสถาปัตยกรรม ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจในพื้นฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงการใช้งานอาคารนั้น รวมถึงวัสดุซึ่งจะนำมาเป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

  • จดรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
  • ออกแบบเบื้องต้น , คำนวณแบบ เลือกวัสดุมีคุณภาพเหมาะสมอันให้ประโยชน์สูงสุดแก่ความต้องการของลูกค้า
  • ออกแบบรายละเอียด
  • คำนวณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
  • ทำแบบก่อสร้าง , เตรียมแบบ พร้อมส่งแบบวาดให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อดัดแปลงแก้ไขพร้อมตอบคำถามของลูกค้าร่วมกับวิศวกร
  • เมื่อแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว จึงทำการส่งแบบให้แก่วิศวกรพร้อมลงมือก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างช่วงก่อสร้าง เพื่อให้ใช้วัสดุตรงตามในเงื่อนไขสัญญา
  • ให้คำปรึกษากับวิศวกรรวมทั้งแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง