วิศวกรรมโยธาหมายถึง ? และลักษณะของงานที่ทำ

วิศวกรรมโยธาหมายถึง ? และลักษณะของงานที่ทำ

Civil-engineering

วิศวกรโยธา เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องออกแบบวางแผนการทำงาน ไปพร้อมกับการควบคุมดูแลโครงการหรือดูแลขั้นตอนก่อสร้างนั้นมีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ออกมาตรงตามหลักของวิชาชีพ จัดเป็นศาสตร์หนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิศวกรรมเก่าแก่ที่สุด เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม การศึกษาทางด้านวิชาชีพนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ณ ปัจจุบันนี้นั้นมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลโดยตรงกับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา ด้วยเหตุนี้สถาบันหลายสถาบัน จึงได้วางแผนปรับปรุงแผนการสอน ให้มีความก้าวทันโลกตลอดเวลาเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธา อันมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าเดิม

Civil-engineering-

ลักษณะของงานที่ทำ

  • วางแผน , จัดระบบงาน , ควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ พร้อมอำนวยความสะดวกทางด้านการขนส่งในหลากหลายช่องทาง
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ติดตั้ง – บำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกรวมทั้งระบบสาธารณสุขทางด้านอื่น
  • ดูแลโครงการ พร้อมสำรวจอย่างเจาะลึกเพื่อค้นหาสถานที่อันเหมาะสมที่สุดในการก่อสร้าง
  • สำรวจพร้อมประเมินลักษณะ ตลอดจนดูความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ , ทางบก , ทางน้ำเพื่อพิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อการสร้างอย่างไรบ้าง
  • สำรวจพื้นผิวดินและบริเวณใต้ผิวดินว่า มีผลต่อการก่อสร้างอย่างไรบ้าง รวมทั้งมีความเหมาะสมรองรับ สิ่งก่อสร้างแค่ไหน
  • ปรึกษาในเรื่องโครงการกับผู้ชำนาญงานด้านสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรช่างกล เพื่อวางแผนผังรากฐานของ ท่อสายไฟ, ท่อต่างๆ , งานพื้นดิน , ความเครียด , ปริมาณน้ำ เป็นต้น
  • ตรวจสอบแรงของลมและอุณหภูมิ , ความลาด , ความชัน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ
  • เตรียมแบบแปลนเพื่อรายงานขั้นตอนก่อสร้าง และจัดทำงบประมาณราคาวัสดุ – ประมาณราคาโดยรวม
  • เลือกชนิดของเครื่องมือซึ่งใช้ในขั้นตอน เคลื่อนย้ายดิน , เครื่องชักรอก , เครื่องจักรกล รวมทั้งเครื่องมืออีกหลากหลายประเภท ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง
  • จัดทำตารางปฎิบัติงานพร้อมควบคุมให้ขั้นตอนเป็นไปตามแผน , ทดสอบ พร้อมตรวจเช็คโครงสร้างทั้งเก่า-ใหม่ และวางแผนงาน , จัดระบบงานซ่อมเพื่อพบข้อผิดผลาด betflix สล็อต

สภาพการทำงาน

สำนักงานมีอุปกรณ์ – สิ่งอำนวยความสะดวกแบบเดียวกับออฟฟิตทั่วไป แต่จำเป็นต้องออกไปตรวจดูงานนอกสถานที่บ้างในบางครั้ง เพราะต้องควบคุมดูแลงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการออกไปนอกสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิต ทำให้วิศวกรโยธาจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องคุ้มครองในขณะปฏิบัติงานความก้าวหน้าในอาชีพ

ผู้จบการศึกษาทางด้านวิศวกรโยธา ถ้ามีการทำงานเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ บวกกับเข้ารับอบรมในวิชาเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสามารถในการบริหาร ก็จะมีโอกาสเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารได้ ส่วนผู้ศึกษาเพิ่มเติมจนถึงขั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก็สามารถเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้