ข้อกฎหมายสร้างบ้านใหม่บนที่ดินของตัวเอง

ข้อกฎหมายสร้างบ้านใหม่บนที่ดินของตัวเอง

New House Rules

การสร้างบ้านหลังใหม่แม้ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นบนพื้นที่ของตนเองก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถสร้างหรือทำอะไรบนที่ดินของเราได้ทุกอย่างตามใจชอบ ก่อนจะทำอะไรลงไปบนที่ดินแปลงนั้น ๆ เพื่อความรอบคอบและไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนในเรื่องกฎหมายในภายหลังได้ จำเป็นจะต้องรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินของตนเอง ซึ่งมีกฎหมายสำคัญที่ควรรู้ดังนี้คือ

กฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปรับปรุงที่ดิน

เมื่อเราซื้อที่ดินมาหรือมีอยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมกับการอยู่อาศัย เช่น เมื่อมีระดับต่ำกว่าถนนหรือไม่มีทางระบายน้ำในกรณีนี้เราก็จะต้องทำการถมให้ได้ระดับพอเหมาะและต้องทำทางระบายให้น้ำไหลผ่านได้ ซึ่งต้องทำตามกำหนดของกระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 71 ว่าด้วยเรื่อง การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวมีพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร  ตึกแถว บ้านเรือนแถว ห้องแถว บ้านแฝด หรืออาคารพักชั่วคราว จะต้องมีการแสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสีย การขุดการถมดินจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังนี้

มาตรา 26 ใจความว่า

ถ้าจะทำการถมดินมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินของเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียง มีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2000 ตารางเมตร ต้องจัดการระบายน้ำให้พียงไม่ก่อความเดือดร้อนใด ๆ ให้ผู้อื่น

มาตรา 24 ใจความว่า

ถ้าทำการขุดดินที่ความลึกจากระดับพื้นดินเดิมไม่เกิน 3 เมตร ถ้าขุดใกล้แนวเขตที่ดินของคนอื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องมีการจัดการใด ๆ ไม่ให้ดินพังทลายลงมาด้วย

มาตราที่ 17ใจความว่า

ถ้าขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย

นอกจากนั้นยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างที่ต้องมีการเว้นระยะห่างจากเขตรั้วตามกำหนดซึ่งสามารถศึกษาได้จากมาตรา36,50,51,54.55.56 ด้วย

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายเหล่านี้แล้วและทำตามกฎหมาย ก็จะสามารถสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองได้อย่างไม่มีปัญหา ในกรณีไม่ได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายแต่แรกนั้น ไม่ใช่เสียหายเฉพาะการต้องจ่ายค่าปรับแต่เจ้าของบ้านมักจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขุดดินที่ถมเกิน ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านและพื้นที่สาธารณะใกล้เคียงที่ถูกผลกระทบ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป การทำให้ตรงตามข้อกฎหมายจึงจะปลอดภัยไร้กังวลอย่างแท้จริง