Architect

สถาปนิก (Architect) คือ ผู้ออกแบบอาคารอันหลากหลายให้มีความสวยงาม รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกับทั้งสภาพภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ , กฎหมาย เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งทางด้านศิลปะและเทคนิคผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอยกับความประหยัดเป็นหลัก ทั้งในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้อาศัยและผู้ใช้อาคาร โดยสถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบRead More →

Civil-engineering

วิศวกรโยธา เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องออกแบบวางแผนการทำงาน ไปพร้อมกับการควบคุมดูแลโครงการหรือดูแลขั้นตอนก่อสร้างนั้นมีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ออกมาตรงตามหลักของวิชาชีพ จัดเป็นศาสตร์หนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิศวกรรมเก่าแก่ที่สุด เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม การศึกษาทางด้านวิชาชีพนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งRead More →

Construction-process

ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาว่าจ้าง เนื่องจากมีลำดับงวดควบคู่ไปกับการจ่ายเงิน เพราะฉะนั้น เจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจลำดับขั้นตอนของการก่อสร้างบ้านเอาไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานในเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมงบประมาณให้สมบูรณ์ในแต่ละงวด เตรียมพื้นที่ ถ้ามีแบบก่อสร้างบ้าน พร้อมทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว ก็เริ่มเข้าหน้างานเพื่อเตรียมพื้นที่ พร้อมกำหนดจุดวางและขนย้ายเครื่องRead More →